koopakte koopakte
 

Gebruiksvoorwaarden koopaktemaken.nl

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de site van, www.koopaktemaken.nl (hierna te noemen 'de site').

Met je bezoek aan de site en/of je gebruik van de op of via de site verstrekte informatie (hierna te noemen 'de informatie'), verklaar je kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Je verbindt je er toe deze site te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Je gebruik dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zal je geen handelingen verrichten die koopaktemaken.nl op welke wijze dan ook kunnen schaden.

Indien je niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dien je deze site niet te bezoeken en/of de content niet te gebruiken en/of de informatie niet te gebruiken.

Over koopaktemaken.nl

De site is geproduceerd in opdracht van B.V. Tot Genoegen, welke vennootschap ook de handelsnaam voert: koopaktemaken.nl.
B.V. Tot Genoegen is statutair gevestigd te Loosdrecht en is kantoorhoudende in Loosdrecht. B.V. Tot Genoegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64398943.
Correspondentie-adressen zijn Postbus 47 te 1230 AA Loosdrecht, Prinses Beatrixstraat 13 1231 XP Loosdrecht en info@koopaktemaken.nl.
BTW nummer: 855651222B01

Over de site

De informatie heeft uitsluitend betrekking op situaties naar Nederlands recht. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De site en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld, maar het kan voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. Koopaktemaken.nl betracht uiteraard de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. Koopaktemaken.nl sluit echter in haar disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.

Ben je van mening dat er een onjuistheid staat op de site? Laat ons dat dan weten via info@koopaktemaken.nl.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden en site

Koopaktemaken.nl kan deze gebruiksvoorwaarden en (de informatie op) de site te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

Intellectuele Eigendom

Koopaktemaken.nl is een geregistreerde handelsnaam en een geregistreerd beeldmerk van B.V. Internetakten.
B.V. Internetakten is houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en de informatie (waaronder doch niet limitatief van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek). Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B.V. Internetakten is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van B.V. Internetakten, niet toegestaan. Bij twijfel hierover kun je altijd contact met ons opnemen via info@koopaktemaken.nl.

Uitsluiting aansprakelijkheid

B.V. Internetakten sluit in haar disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materi ële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de site en/of van gebruik van de informatie.

Links naar sites van derden

De site kan links bevatten naar sites van derden. Koopaktemaken.nl selecteert de sites waarnaar verwezen wordt zorgvuldig, maar staat echter niet in voor de inhoud en het functioneren van deze sites.

Privacy persoonsgegevens

Koopaktemaken.nl zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als je gegevens aan Koopaktemaken.nl verstrekt, worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor je de gegevens hebt verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Je gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Koopaktemaken.nl maakt verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de site wordt bezocht en via welke links dat gebeurt. Koopaktemaken.nl maakt daarbij echter géén gebruik van zogenoemde 'cookies' (kleine bestanden die door je computer worden gedownload als je een site bezoekt).

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, of als je je gegevens wilt bekijken of aanpassen, neem dan contact met ons op via info@koopaktemaken.nl.

Toepasselijk Recht

Op gebruik van de site en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.