koopakte koopakte
 

Woordenboek koopaktemaken.nl

Dit woordenboek, deze uitleg, is niet bedoeld juridisch sluitend te zijn en heeft slechts tot doel, ingewikkelde termen op een eenvoudige manier weer te geven. Men kan aan deze uitleg geen rechten ontlenen. Men kan zich bij gebleven onduidelijkheid, het beste richten tot de notaris waar de akte van levering zal worden ondertekend.

Koopakte(woning)
De overeenkomst waarbij je afspreekt dat de verkoper zijn huis of appartement zal verkopen en de koper dit koopt tegen een overeengekomen prijs en overeengekomen voorwaarden.

Koopsom
Het bedrag dat je moet betalen voor de woning met alles dat daarbij behoort en bij de prijs van de woning zijn inbegrepen. Je kunt bij het opstellen van de koopakte ook de koopsom voor roerende zaken, zoals inboedel, opgeven.

Huur
Overeenkomst tot het tijdelijk gebruik van een goed, bijvoorbeeld een huis of een auto, meestal tegen vergoeding van een bedrag, de huursom.

Huurkoop
Een soort koop op afbetaling. De huurverkoper blijft eigenaar. Meestal aan het slot van het contract, kan je dan tegen een lagere koopprijs de zaak kopen.

Leaseovereenkomst
Ter beschikking stellen van zaken tegen een vaste prijs waar vaak de kosten van het onderhoud al in is meegenomen.

Appartementsrecht
Met appartement of appartementsrecht, wordt bedoeld een woning die deel uitmaakt van een gebouw dat meerdere appartementen kent. Maar ook zijn er gemeenschappelijke gedeelten zoals het dak en de galerij waaraan het appartement is gelegen.Van het privé gedeelte heb je natuurlijk het exclusieve recht. De gemeenschappelijke gedeelten zijn voor elke appartementseigenaar toegankelijk.
Elk privé gedeelte wordt aangeduid met de letter A en daarna een (volg)nummer, de appartementsindex genoemd.

Hypotheek
Als je met de bank overeenkomt dat je een geldlening krijgt om een woning te kopen, gaat het vaak om grote bedragen. De bank wil dan zekerheid hebben dat je dat geld ooit terug betaalt en verder natuurlijk dat je je houdt aan de afgesproken rentebetalingen en aflossingen. De zekerheid die de bank dan krijgt is het recht om de woning te verkopen. De bank kan gebruik maken van dat recht om je woning te verkopen als je niet aan je verplichtingen voldoet. In veel gevallen wordt de woning dan in het openbaar verkocht. De woning wordt geveild.

Jaarlast
Het bedrag dat je aan rente en aflossing aan de bank moet betalen.

Wanprestatie (toerekenbare niet nakoming)
Als een partij die bij een overeenkomst betrokken is, niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Overeenkomst (koopakte)
een schriftelijk stuk (de verplichtende overeenkomst) waarin de rechten en plichten van partijen (koper en verkoper) vastgelegd zijn. (de notaris maakt de Transportakte naar aanleiding van de koopakte)

Sleutelverklaring
Hierin spreken verkoper en koper af dat de koper toegang krijgt tot de woning, dus de sleutel daarvan krijgt, om bijvoorbeeld te klussen in de aangekochte woning. De koopovereenkomst is dan natuurlijk al wel getekend door beiden en al bij de notaris aangeleverd en zijn de overeengekomen ontbindende voorwaarden, zoals die van financiering uitgewerkt.
Let er op dat er door het klussen schade kan ontstaan. Deze schade zou door verkoper wel eens niet op koper verhaald kunnen worden als de levering van het huis om welke reden dan ook niet door gaat!

Transportakte
De akte die de notaris opstelt waarbij het huis of de flat aan de koper wordt overgedragen. (op basis van de koopakte)

Akte van levering
Is gelijk aan de transportakte (zie hiervoor) De begrippen akte van levering en transportakte, worden door elkaar gebruikt.

Levering
Is de overdracht van een goed door verkoper aan koper. Bij een roerende zaak is dat het overhandigen of het ter beschikkingstellen van het goed (denk aan de koop van een brood bij de bakker die jou het brood overhandigt en het overdragen van de sleutels van de auto die je hebt gekocht). De levering van een onroerende zaak, een huis bijvoorbeeld, geschiedt op het moment dat het afschrift van de akte van levering die bij de notaris is getekend, is ingeschreven bij het Kadaster.

Koopakte/Koopovereenkomst
Deze termen betekenen hetzelfde. In dit document worden de rechten en verplichtingen vastgelegd die tussen verkoper en koper gelden.

Kadaster
Dit is de term die gebruikt wordt voor het instituut dat namens de overheid de registers bijhoudt waar de transportakte en de hypotheekakte worden ingeschreven. Eigenlijk alles dat met onroerend goed te maken heeft, wordt hier aangetekend.

Openbare Registers van het Kadaster
Zie Kadaster

Erfdienstbaarheid
Een last waarmee de grond bij het huis is belast en dat je niet zo maar kunt negeren. Je kunt er niet zo maar van af. Als er een erfdienstbaarheid is gevestigd, staat dit altijd bij het Kadaster ingeschreven. Het is, zoals dat heet, een zakelijk recht. Het is als het ware vastgeplakt aan de woning/de grond en elke volgende eigenaar heeft er mee te maken.

Erfpacht (recht van)
Als een ander eigenaar is van de grond, heb je hier het recht de grond als eigenaar voor een bepaalde periode te gebruiken. Vaak geeft de gemeente grond in erfpacht uit zodat zij daarop jaarlijks canon ontvangt en ook bepalingen kan vaststellen waaraan je je hebt te houden als je er woont. Dit recht is bij het Kadaster ingeschreven.

Opstal (recht van)
Als een ander eigenaar (bijv. verhuurder) is van de grond en je krijgt het recht om een garage op de grond te bouwen, bijvoorbeeld als je huurder bent, dan blijf je eigenaar van de garage. Zonder dit recht zou de garage op grond van de wet, eigendom worden van verhuurder.

Kosten Koper (K.K.)
Dit betekent dat de kosten die op de overdracht van het onroerend goed (huis) betrekking hebben, voor rekening van de koper zijn. Dit zijn kosten als de notariskosten en overdrachtsbelasting.

Vrij Op Naam (v.o.n.)
In dit geval zijn de kosten van overdracht zoals notariskosten en overdrachtsbelasting voor rekening van de verkoper. Let wel dat hier niet onder valt bijvoorbeeld de kosten van verhuizing of opknapkosten.

Overdrachtsbelasting
De belasting die de overheid heft als een onroerende zaak zoals een huis of een appartement wordt overgedragen.
Let op: Je kunt deze belasting ook verschuldigd worden als je als het ware economisch eigenaar van de onroerende zaak (woning) bent geworden, ook al ben je niet bij de notaris geweest om de akte van levering te ondertekenen.

Heffingsgrondslag
De waarde van de onroerende zaak waarover de overdrachtsbelasting wordt geheven

Onroerende zaak
Huis, garage, appartement, stuk grond. Eigenlijk alle goederen (en rechten daarop) die zijn ingeschreven bij het Kadaster

Roerende zaak
Eigenlijk alles dat niet in een register is ingeschreven. Hier wordt bedoeld: alle zaken die niet bij het huis horen maar die door verkoper toch zijn mee verkocht en in de koopsom zijn inbegrepen. Een lijst om zelf in te vullen is op de site te downloaden.

Lijst roerende zaken
Alle zaken die niet bij het huis horen en niet begrepen zijn in de koop, dus de zaken die je overneemt, zoals een lamp of een koelkast in de schuur, kan je op de lijst die hiervoor is bedoeld, opschrijven.

Bedrijfsruimte
Deze ruimte is niet bestemd om te wonen en kan als zodanig niet worden gebruikt. Een woonvergunning is niet nodig. Let er wel op dat andere vrergunningen wellicht wel noodzakelijk zijn. Informeer bij de gemeente.

Waarborgsom
Het bedrag dat koper op een rekening van de notaris stort als garantie dat hij zijn verplichtingen jegens verkoper nakomt.

Canon
Het bedrag dat je moet betalen als vergoeding voor het gebruik van het erfpachtrecht, meestal de grond waarop de woning staat, aan de eigenaar (van de grond), vaak de gemeente.

Eigendom
Je hebt het recht om over een zaak of dat nu een huis is (onroerende zaak) of bijvoorbeeld een fiets (roerende zaak), volledig te beschikken, bij uitsluiting van een ander. Je moet wel rekening houden met rechten die bijvoorbeeld de overheid zou kunnen hebben. In het algemeen geldt dat je geen misbruik mag maken van je eigendomsrechten en daar dus anderen schade mee toebrengen.

Eigendomsbewijs
Als de akte van levering (transportakte) bij de notaris is ondertekend, wordt een afschrift (een gewaarmerkte kopie van de akte) ingeschreven bij het Kadaster. Het afschrift krijgt een aantekening met nummers als bewijs van inschrijving en wordt teruggestuurd naar de notaris. Deze zal het eigendomsbewijs aan koper toezenden. Als je het eigendomsbewijs kwijt bent, betekent dat niet dat je geen eigenaar meer bent. Jouw naam als eigenaar blijft gewoon in het Kadaster staan en is voldoende bewijs dat je eigenaar bent.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten
De gemeente heeft als eerste het recht om het huis of de grond te kopen. Dit is om te voorkomen dat speculanten de prijs voor de gemeente om tot aankoop over te gaan, opdrijven. Dat geldt vaak voor bijvoorbeeld weilanden waar te zijner tijd op gebouwd gaat worden. Bij het betreffende onroerende goed wordt een aantekening bij het Kadaster geplaatst.